Inspectie en veiligheid

Inspectierapport
De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.
Peuteropvang De Speeltuin voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven. Ons meest recente inspectierapport treft u hier aan. Het inspectierapport ligt ook op de locatie ter inzage. Ons aansluitnummer bij de LRK is 197445391.

Veilig spelen
Jaarlijks inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid in onze peutergroep. Hierbij wordt, bijvoorbeeld, nagegaan of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn. Ook wordt jaarlijks een plan van aanpak opgesteld met acties om de veiligheid te vergroten. U kunt de meest recente inventarisaties en het beleidsplan veiligheid en gezondheid bij ons inzien. Uiteraard zijn ongelukjes bij spelende kinderen niet geheel te voorkomen. Wel registreren wij deze om ervan te leren.

Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze peutergroep is ergonomisch verantwoord en afgestemd op de leeftijd van onze peuters. Onze buitenspeeltoestellen zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.

(Kinder-)EHBO
Onze leidsters beschikken over een (kinder-)EHBO-diploma. Jaarlijks wordt een herhalingscursus gevolgd.

Ontruimingsoefeningen
Wij houden twee ontruimingsoefeningen per jaar, in samenwerking met de Heijbergschool.

Aansprakelijkheidsverzekering
De stichting heeft een eigen wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed. U dient zelf over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Vier ogen principe
“De Speeltuin” hanteert het vier ogen principe, wat betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken en/of luisteren met de beroepskracht.

Klachten
De leidsters zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van de Heijbergschool.

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting PCOHS (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).

De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon; mevrouw Irene van Kesteren is daartoe aangezocht door het bestuur van Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden. Mevrouw Van Kesteren is bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@pcohs.nl.

De (interne) klachtenprocedure van Peuteropvang De Speeltuin is neergelegd in de Klachtenregeling Peuteropvang De Speeltuin.  Deze regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep.

Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ of de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/).


U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien redelijkerwijs niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting PCOHS indient.


Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

In artikel 6 van de Klachtenregeling Peuteropvang De Speeltuin leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In artikel 6 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen’’

ontwerp en realisatie: Impuls