Inspectie en veiligheid

Inspectierapport
De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.
Peuteropvang De Speeltuin voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven. Ons meest recente inspectierapport treft u hier aan. Het inspectierapport ligt ook op de locatie ter inzage. Ons aansluitnummer bij de LRK is 197445391.

Veilig spelen
Jaarlijks inventariseren wij de risico’s op het gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid in onze peutergroep. Hierbij wordt, bijvoorbeeld, nagegaan of het meubilair en het speelmateriaal nog in goede staat zijn. Ook wordt jaarlijks een plan van aanpak opgesteld met acties om de veiligheid te vergroten. U kunt de meest recente inventarisaties en het beleidsplan veiligheid en gezondheid bij ons inzien. Uiteraard zijn ongelukjes bij spelende kinderen niet geheel te voorkomen. Wel registreren wij deze om ervan te leren.

Meubilair en speelmateriaal
Het meubilair op onze peutergroep is ergonomisch verantwoord en afgestemd op de leeftijd van onze peuters. Onze buitenspeeltoestellen zijn voorzien van een veiligheidscertificaat.

(Kinder-)EHBO
Onze leidsters beschikken over een (kinder-)EHBO-diploma. Jaarlijks wordt een herhalingscursus gevolgd.

Ontruimingsoefeningen
Wij houden twee ontruimingsoefeningen per jaar, in samenwerking met de Heijbergschool.

Aansprakelijkheidsverzekering
De stichting heeft een eigen wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed. U dient zelf over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken voor gevallen waarin uw kind onbedoeld schade veroorzaakt.

Vier ogen principe
“De Speeltuin” hanteert het vier ogen principe, wat betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken en/of luisteren met de beroepskracht.

Klachten
De leidsters zijn voor de ouders in beginsel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de Heijbergschool.
Mocht ook die route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting PCOHS, per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam. De peuteropvang heeft ook een vertrouwenspersoon: Mevrouw. C. van der Meijden is daartoe aangezocht door het bestuur van de Stichting PCOHS. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden (per adres Heijbergstraat 2, 3055 PP Rotterdam).
De (interne) klachtenprocedure van Peuteropvang De Speeltuin is neergelegd in de ‘Klachtenregeling Peuteropvang De Speeltuin’. De regeling ligt ook ter inzage op de peutergroep.

Voor de externe behandeling van klachten is Stichting PCOHS (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl). Indien Peuteropvang De Speeltuin de klacht niet binnen zes weken afhandelt of niet naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/verzorgers hun klacht aan deze externe geschillencommissie voorleggen.
Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht direct aan de Geschillencommissie Kinderopvang voor te leggen.
In artikel 7 van de ‘Klachtenregeling Peuteropvang De Speeltuin’ leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang opgenomen.

ontwerp en realisatie: Impuls